Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március, 2019

Rosszul nevelte az apa a fiait a világ legszebb történetében?

Rembrandt: A tékozló fiú hazatérése Lukács evangéliuma 15, 11-32 Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük” – mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik:  „Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámho

Engednéd megszületni a gyermekedet, ha Down-szindrómás lenne?

Ezen a héten, március 18-án este Máriagyűdön miséztem. A sekrestyébe lépve kézfogással köszöntöttem paptestvéremet, a sekrestyést és "talán" rámosolyogtam a ministránsra, Gellértre. (A "talán"-nak még lesz jelentősége...) Róla beszélgettek. "Holnap lesz 33 éves! Krisztusi korba lép!" Hangzottak el a kedves szavak. Figyeltem egy picit a jelenetet, vártam a misekezdést. Amikor felolvastam a misén az evangéliumot, különös dolog történt. Szólt hozzám az Úr: "Mise előtt nem fogtál kezet Gellérttel. Most menj oda hozzá, kérj bocsánatot és fogj kezet vele!" - egyszerű, igaz, tiszta hang volt, vádlás nélkül. Megdöbbentem. Tényleg. Észre sem vettem, hogy valójában észre sem vettem őt. Észre sem vettem... Miért? Tűnődtem magamban. Talán azért, mert gyereknek néztem? Dehát otthon a falumban a mise előtt, a sekrestyében kézfogással köszöntöm a gyerekeket is. Mért nem működött most ez a rutin bennem, ez a reflex? Talán azért, mert Gellért Down-szindrómás... É

Égsz, vagy elégsz?

Lukács evangéliuma 13,1-9 Abban az időben odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Erre Jézus megjegyezte: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, mivel így jártak? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan.” Aztán egy példabeszédet mondott. „Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd jövőre. Ha

Mi a titka a legismertebb keresztény dalnak?

Hillsong: What a beautiful name! című dal 279 millió megtekintésnél jár a Youtube-on Refrén: Milyen csodálatos ez a név! Jézus neve! Semmihez sem hasonlítható! Ennek a hatalmas népszerűségnek az a titka, hogy a dal tökéletesen kifejezi ezt az igazságot: "Miért ilyen Isten?" helyett jobb kérdés: "Milyen Isten?" Lukács evangéliuma 9,28-36 Abban az időben: Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme, két férfi beszélgetett vele:Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit. Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: „Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet." Nem t

Hogyan imádkozzunk Izraelért, zsidó barátainkért?

Válasz: örömteli szívvel és az ő kedves imájukkal! Minden élőlény lelke … Ősrégi ima. Van, aki a tanaita Simmon ben Sátáchnak tulajdonítja (Máchzor Vitri alapján). Egyes részeit idézi a Talmud mint olyan könyörgést, amellyel esőért imádkoztak (Bráchot 59b.), míg más helyütt (Pszáchim 118.a.) „a dal áldásának” nevezi. – Sáchárit/Szombati és ünnepi reggeli ima (Sámuel imája, 211.old.) Minden élőlény lelke áldja Nevedet, Örök Istenünk, dicsőítse és magasztalja állandóan minden halandó szelleme emlékedet, Urunk! Öröktől és örökre Te vagy az Isten, kívüled nincs más Királyunk, aki megvált, megszabadít, kivált, megment és ellát irgalmában bármi baj, szorongatás idején. Nincs más Urunk, csak Te. Elsők és utolsók Istene, minden teremtmény Istene, minden történés Ura, kinek sok dicsérettel kell hódolni, mert szeretettel vezérli világát, irgalommal teremtményeit! Nem szunnyad és nem alszik az Örökkévaló, felébreszti az alvókat, felkelti a szunnyadókat, megszólaltatja a némákat,

Hogyan vallana szerelmet Isten egy nőnek?

Különös ez a kérdés, nem igaz? Szent Proclus mondja:  Olyan volt, mint amilyen most is, olyan is lesz, és megmarad, hiszen miattunk lett emberré; az emberi nem szerelmese lett emberré, azzá, ami előbb nem volt ; de emberré lett, és ugyanakkor minden változás nélkül megmaradt Istennek. Miattam hasonlóvá lett hozzám; az lett, ami előbb nem volt; megtartotta viszont azt, ami volt. Tehát emberré lett, hogy magára vegye szenvedéseinket, minket pedig Isten fogadott gyermekeivé tegyen, s megadja nekünk azt az országot, amelyre bárcsak méltóvá is tenne bennünket az Úr Jézus Krisztus kegyelme és irgalma, akinek az Atyával és a Szentlélekkel dicsőség, tisztelet és hatalom, most és mindenkor és mindörökké. Ámen. Lehet-e Isten szerelmes az emberbe? Valóban, tényleg? Sokszor gondolkodtam már ezen és ebben a videómban foglaltam össze, amire jutottam.  Létezik-e valódi szerelem Isten és ember között? Szerelem című versemet kölcsönadnám Istennek, ha segítséget kérne tőlem ahhoz, hog