Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október, 2017

Szereted a zsidókat és a cigányokat?

Magyar roma férfi a birkenaui rámpán zsidó sorstársai között. Mellén a biztosítótűvel rögzített sárga csillag. Az embereket jól szeretni csak Istenben lehet Máté evangéliuma 22, 34-40   Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.” Ezek az evangélium igéi!  Kedves testvérek!              Az elmúlt vasárnap evangéliumi részletei mind-mind Jézus és a törvénytudó vallásos emberek közti párbeszédről szólnak. Szó volt a legutóbbi vasárnap,  hogy szabad-e adót fizetni a császárnak. Persze, ez a kérdés

Mire költöd Jézus pénzét?

Mire költöd Jézus pénzét? Máté evangéliuma 22,15-21 Abban az időben: a farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártiakat a következő kérdéssel: ,,Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed: Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem?'' De Jézus felismerte gonoszságukat és így szólt hozzájuk: ,,Miért kísértetek, ti képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt!'' Aztán megkérdezte tőlük: ,,Kinek a képe és a felirata ez?'' Azok azt felelték: ,,A császáré.'' Erre ő így szólt hozzájuk: ,,Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré – az Istennek pedig, ami az Istené!'' Ennek hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt, és elmentek. Ezek az evangélium igéi. Kedves  testvérek!      Picit képzeljük magunk elé

Milyen egy király lakodalom?

A lakodalom ízei Máté evangéliuma 22,1-14     Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez: A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: Mondjátok meg a meghívottaknak: íme, a lakomát elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek, pedig a szolgálóknak estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: A menyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre! A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embe

Mit kezdesz a veszteségeiddel?

A kihívásokban növekszik a szabadság Lukács evangéliuma 1,26-28 Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”  Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt n evezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!”  Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért