Ugrás a fő tartalomra

Hogy néz ki egy hétköznapi ördögűzés?


Anthony Hopkins A rítus című filmben

Az erősebb legyőzi az erőst

Lukács evangélium 11,14-23
Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: „Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával (vagyis Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór.” Ezek az evangélium igéi!

Kedves Testvéreim!

Lehet, hogy nemcsak én figyeltem fel a szentmise előtt fél órával egy különös epizódra itt a templom előtt. Bár a szememmel nem láttam, de a fülemmel a következőket hallottam. Körülbelül ötször-hatszor vagy egy motor vagy egy autó rettentő erős hangot kiadva itt le-föl járkált. Erőteljesen kihúzatva és nagy hangerőt és nagy felbolydulást keltve. Valóban nem csak egyszer vagy kétszer volt ez, hanem legalább ötször-hatszor, ha nem többször. Már úgy igazán zavaróvá kezdett válni. Mígnem egyszer csak megjelent egy másik hang, egy rendőrautónak a szirénája, ami nem volt erősebb ennél a hangnál, de tekintélyes hang volt. Aztán megállt, elhallgatott és az a másik hang is. Nem tudom pontosan, mi történt. De számomra ez egy példa arra, amit az Úr Jézus mond. Azt mondja: „Az erős ember fegyveresen őrzi a házát, de birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála.” Ugye ebben a helyzetben, valaki mutogatta az erejét. Minden bizonnyal volt is valamennyi ereje. De jött valaki, aki felhatalmazva, nyilván a törvény nevében eljárt. A törvény mögött pedig ott van a parlament felhatalmazása. A parlament mögött, pedig a nép felhatalmazása. A nép nevében.

Amikor megkereszteltek bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, akkor hatalmat kaptunk arra, hogy a szeretet erejével ezt a világot átváltoztassuk. Azt mondja II. János Pál pápa: A hit és a szeretet legyőzi a gyűlöletet. Ez volt fiatal korában a Keresztes Szent Jánosról írt doktori dolgozatának az egyik mottója. Napokban olvasom ezt a könyvét és ez a hátulján ott világít a könyvön: A hit és a szeretet legyőzi a gyűlöletet. Nekünk tehát nem szirénánk van. Nem is feltétlenül egy nagyobb hangerőnk van. Akár kiabálhatnék is ebbe a mikrofonba. Ettől még önmagában nem ijedne meg egy gonosz lélek sem, még a leggyávább sem. Amitől megijednek, az az, hogy valaki az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében hisz és a Szentháromság forrásából merítve szeret. Ez az a középpont, amiben mi most ezen a szentmisén vagyunk. Amilyen mértékben ezt befogadjuk magunkban, hogy először bennünk uralmat nyerjen ez a hatalom, a legnagyobb hatalom, annyiban nyilvánul meg rajtunk keresztül is ez a hatalom.

Azt mondja Maurice Zundel, VI. Pál pápa barátja, az Ember, a nagy félreértés című rövid kis írásában, hogy „Isten annyiban tud megnyilatkozni az embernek, amennyiben az ember átalakul”. Át kell alakulnunk. Engedni azt, hogy először is bennünk győzzön Jézus Krisztus. Mert Isten Országa egyben azt jelenti, hogy Isten uralma. Erővel és hatalommal jelen van. Ennek az az oka, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. Istenségében örök hatalma van, minden teremtmény felett. Ugyanis a gonosz lélek egy teremtmény. Lehet bármilyen hatalmas, okozhat bármilyen nagy károkat, akkor is csak teremtmény. Jézus Krisztus, pedig nem teremtmény. Messze fölötte áll a teremtménynek. Született, de nem teremtmény. Valljuk a hitvallásban. Megkísérthet bennünket az a gondolat, hogy a gonosz lelket nem tartjuk személynek.

Azt mondja erről Böjte Csaba ferences testvér, aki már nagyon sokszor beszélt a gonosz lélekről. Azt mondja: „Ha a gonosz lelket nem tartjuk személynek, akkor egymást fogjuk gonosznak tartani.” Ez egy nagyon egyszerű és nagyon erős gondolat. Mi húzódik meg valójában a mögött, hogy halált kiáltanak a bűnösökre? Hogy egy nagyon súlyos, nagy botrány esetén a halálbüntetést emlegetik. Az húzódik meg e mögött, hogy nem hisznek a gonosz lélekben, bár kifejezetten pozitívan nyilván a mi hittételünk sem arra vonatkozik, hogy hiszünk a gonosz lélekben. De azáltal, hogy hiszünk a Teremtő Istenben, hiszünk minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. Aki nem hisz minden látható és láthatatlan Teremtőjében, az nem fogja tudni a gonosz lelket személynek tartani. Egyáltalán a gonosz tettek mögött nem fog látni egy test nélküli gonosz személyt. Ezért tehát szigorú következetességgel azt a személyt fogja gonosznak tartani, aki a gonosz tettet elkövette. Ez viszont már több, mint tévedés. A gonosz lélek tehát el akarja hitetni velünk, azt a hazugságot, hogy maga az ember gonosz. De az Egyháznak kezdettől fogva az a tanítása, hogy van az ember és vannak a tettek.

Igazából ez nekem személyesen is nagy nehézséget okoz, hogy hogyan képzeljem el, hogy van az ember és különböztessem meg tőle a tetteit. Ezt úgy világította meg nekem a Szentlélek, hogy mutatott egy képet, amint emberek álltak körben és középen volt egy gyertya. Azok az emberek egy tükröt tartottak a kezükben és a kör közepe felé fordultak. Kívül, ezen a körön kívül pedig volt a sötétség. Mindaddig, amíg ezek az emberek a tükröt a fény felé fordították, ez a fény megsokszorozódott és egymásra hatott. Mindenki gyönyörűnek, tisztának és világosnak látta a másik arcát. Ezt láttam ebben a képben. Mígnem azt láttam, hogy egyszer csak ebből a sötétségből, háttérből valami árny, meglökte az egyik embert és a tükörrel már nem középre a fény felé tartva volt, hanem elfordult a fénytől. Innentől kezdve az volt az érdekes, hogy megszűnt a fényt tovább sugározni a többi emberre. Kifelé a sötétségre mutatott és ebben a pillanatban abban a tükörben megjelent a gonosz léleknek az arcképe egy pillanatra. Utána újra visszafordult az ember a tükör felé. Ezt a belső szellemi képet mutatta nekem a Szentlélek.

Néhány nappal később egy konkrét fizikai eseményben is igazolta, hogy ez által a kép által egy nagyon fontos dolgot tanított nekem. Úgy volt, hogy Pécsen a temetőben voltam és a sekrestyében készültünk az egyik temetésre. Én vettem fel éppen a ruhát és ezek a drága jó sírásók, kántorok viccelődtek és bizony elég oda nem illő módon. Amikor odafordultam, akkor azt láttam, hogy az egyikőjük a tükörből néz rám és gúnyosan mosolyog. Abban a pillanatban eszembe jutott a néhány nappal korábbi kép. Tehát valamiképpen, most azt akarom ezzel mondani, hogy a gonosz lélek így becsúszik a tetteinkbe. Persze, hogy ha visszafordulunk Isten felé, szilárdan megállunk az Úrral szemben, akkor már nem tud oda becsúszni.

Azt mondja Kis Szent Teréz: „A kegyelem állapotában lévő léleknek nincs mit félnie a gonosz lelkektől. Gyávák azok. Megfutamodhatnak egy gyermek tekintete elől.” Hadd tegyem hozzá, hogy mi volt Teréznek a rendi neve: A gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Teréz. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy pusztán egy kisgyermek tekintetétől megijednek a gonosz lelkek. Bár az sem utolsó, hogy milyen szépen és szentül tud mosolyogni egy gyerek. De azt is tudjuk, hogy körülbelül ugyanígy tud csintalankodni is majdnem. Amit itt Kis Szent Teréz mond, az az, hogy a Gyermek Jézusba öltözött emberségünktől menekül a gonosz lélek. Attól, hogy mi meg vagyunk keresztelve. Attól, hogy mi a szellemünkben már magunkra öltöttük a megdicsőült emberséget. Új teremtmények vagyunk. Isten szavából újjászülettünk. Ennek kell egyre jobban kibontakoznia, hogy elhiggyük azt a hatalmat, amit kaptunk. Valójában mi a keresztségben hatalmat kaptunk a szeretetre. Hatalmat kaptunk, hogy a szeretettel átváltoztassuk ezt a világot.

Miben rejlik a gonosz lélek ereje? Az ítélkezésben és a vádolásban. Amikor az Úr Jézus ott állt Pilátus és a főpapok és az írástudók gyűrűjében, Pilátus olyan gúnyosan és gonoszul azt mondja: „Milyen vádat hoztok fel ellene?” Amikor ezt a képet szemléltem, akkor megértettem azt, hogy Jézus Krisztus legfőbb ellensége a vádaskodó sátán. Az ítélkezés és a vádolás. Mi tartja össze a gonoszok seregét? Az, hogy egymástól is félnek. Félnek egymástól. A gonosz lelkek között nincs szeretet. Megfélemlítés van. Mi tartja még össze őket? A kölcsönös önpusztítás. Ez egy különös fogalom, mégis így fogalmazom meg, kölcsönös önpusztítás.

Aki látta a Bukás című filmet, Hitler végnapjai, ez az alcíme. Játékfilm, de különös erősséggel mutatja be, hogy hogyan omlott össze a gonoszságra építő mechanizmus. Ott Hitler bunkerében, az utolsó órákban, vannak nagyon szörnyű jelenetek. Senkit nem akarok rémisztgetni, de csak megemlítem azt, hogy egymás után lövik fejbe magukat a náci tisztek. Aki látta ezt a filmet, az emlékszik erre. Ülnek egymás mellett és szinte egymásnak adják a pisztolyt és lövik fejbe egymást. Mi tartja össze a gonoszok seregét? Ideig-óráig a kölcsönös önpusztítás. Ezért valójában össze is omlik az országuk, tudják, hogy kevés idejük van hátra. Mi győzi le? Az irgalom. Jakab apostol azt mondja (2,13): Az irgalom győzelmet arat az ítélet fölött. Az erősebb győzi le. Van-e olyan erős a benned lévő irgalom, hogy legyőzze az ítéletet? Mostanában nagyon sokat imádkozok így: Szentlélek, kenj fel engem a szabadító irgalom erejével! Kenj fel engem a szabadító irgalom erejével! Ez bizony kiűzi a gonosz lelket.

Olvastuk ma az olvasmányos imaórában a Kivonulás könyvét, hogy az Úr milyen határozottan azt mondja Mózesnek: „Szövetséget kötök veled. Egész néped előtt olyan csodákat viszek véghez, amilyenek az egész földön egyetlen nép között sem történtek. Az egész nép, amelynek körében élsz, meglátja az Úr művét, mert csodálatos az, amelyet rajtad véghezviszek. Figyelj arra, amit ma parancsolok neked. Nézd, elűzöm előled az amoritákat, a kánaániakat, a hetitákat, a perizitákat, hivvitákat és a jebuzitákat. Óvakodj attól, hogy szövetséget köss annak a földnek a lakóival, amelyre bevonulsz, Csapda lesznek számodra, ha majd közöttük élsz. Inkább rombold le oltáraikat, zúzd szét emlékköveiket és pusztítsd el szentélyeiket.” (34,10-13) Az Ószövetségen belül ennek a történetnek nyílván közvetlenül az az értelmezése, hogy az ott élő embereket elpusztítani. De az Újszövetségben már nem így értelmezzük ezt a történetet, hanem allegorikus módon, a bűn elleni harcra. Vagyis ne kössünk szövetséget a bűnnel. A bűn által pedig a bűn fejedelmével. Sokszor azt veszem észre magamban is és másokban is, hogy kis szentélyek vannak bennünk. A bűneinknek kis szentélyei, amit úgy megtömjénezünk. Az én kis esti sorozatom, amit megnézek. A templomból kimegyek, ha csörög a telefonom, de az esti sorozat alatt ne csörögjön a telefonom. Megtömjénezzük a kis szentélyeinkben a bűneinket. Szövetséget kötünk nagyon sokféle, sok kicsi, esetleg nagy bűnökkel is. De erre határozottan azt mondja az Úr, hogy rombold le. Rombold le!

Kedves Testvérek! Mindenkinek ajánlok egy elég különös könyvet, amit épp ma kezdtem olvasni. Carlos Annacondia: Ide figyelj, sátán! címmel. Talán a felét is elolvastam, vagy első harmadát. Arról szól, hogy Argentínában milyen határozottan elkezdték hirdetni Isten szeretetét és hogy milyen sokszor megnyilvánult a gonosz lélek az emberek által. Most egy kicsit visszatérve, amit a prédikáció elején mondtam erre a történetre a mise előtt. Valahogy arra gondoltam, hogy most a gonosz lelkek jelzik nekem előre, hogy itt vannak ám. Hallják, hogy én mire készülök. Amikor megjött a rendőrautó szirénázva, akkor én arra gondoltam, hogy igen megjelent az erősebb, Jézus Krisztus.

Kedves Testvérek! Kérjük a Szentlelket, hogy kenjen fel minket az ő kenetével, a jelenlétével, a szabadító irgalom erejével. Ámen.

Imához szentírási részlet: Fenyegetés és átok (Leviták 26,14-38)
Szekszárd, Nagydorog, Sejttalálkozó, 2019. július 24. lejegyezte: Kárpáti Angéla
Kérdések a reflexióhoz:
1.      Melyik gondolatot viszed el magaddal erre a hétre ebből a prédikációból?
2.      Van-e olyan erős a benned lévő irgalom, hogy legyőzze az ítéletet?
3.      Milyen bűnöket kell még lerombolnod a te szívedben?
Szeretettel: Péter atya

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Meghallod a szavam, kedves Ferenc pápa?

Kedves Ferenc pápa! Örülök, hogy te vagy a pápa! Jézus nagyon szeret téged és csodálatos terve van veled! Hadd mutatkozzak be egy kicsit! Cseh Péter Mihálynak hívnak. 37 éves vagyok, 10 éve római katolikus papként szolgálok. Hálás vagyok ezért, és szeretem a katolikus Egyházat! Papi jelmondatom: „Nyújtsd ki a kezedet!” (Márk 3,5) Magyarországon élek, ahol készülünk a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Épp ezekben a hetekben tartottuk volna eredetileg, de te úgy döntöttél, hogy fussunk neki inkább egy év múlva! Adja az Úr, hogy sikerüljön! A pécsi egyházmegye papja vagyok. 2020. augusztus 5-e óta Szabadszentkirályon plébániai kormányzóként szolgálok, mert ide küldött a pécsi egyházmegye apostoli kormányzója, Dr. Udvardy György veszprémi érsek úr. Összesen 14 kis település népe van rám bízva, hogy imádkozzak értük és hirdessem nekik az örömhírt. Az elmúlt egy hónapban sok öröm és sok nehézség közepette megkezdtem itt ezt a szolgálatot. Hála a Feltámadt Jézus Krisztusnak, m

Ismered a megbocsátás 5 lépcsőfokát?

A megbocsátás és a bocsánatkérés kegyelme Jézus Krisztus megváltó kereszthalálának legnagyobb gyümölcse. Ó, milyen sokat elmélkedtek már erről a szentek kétezer év alatt! Nagyon sok csodát megéltem már ezzel az egyszerű kis imával kapcsolatban. Hittel imádkozd végig mindenkiért, aki csak eszedbe jut! A kipontozott részbe mondd be a személyt, aki megjelenik elméd képernyőjén. Bárki lehet az, akár élő, akár elhunyt lélek. Az is fontos, hogy hangosan mondd ki, bízva a KEGYELEM erejében! Jó, ha megismétled, addig, amíg fel nem puhul a szíved a bűnbánat öröme és kegyelme hatására. Aki szeretne jó könyvet olvasni, a bűnbánat, kiengesztelődés, megbocsátás erejéről, annak szívből ajánlom Basilea Schlink: Bűnbánat - örömteljes élet; illetve ugyanez a szerző Győzelem a bűn felett című könyvét. Azt hiszem a témába vág még Neal Lozano: Eloldozva című könyve is a keresztény szabadító szolgálatról. A megbocsátás lépcsőfokai: Én megbocsátok: Uram, Jézus Krisztus, megbocsátok ……. testvérem

Miből születik az igazi öröm?

Máté evangéliuma 11,2-11 Abban az időben: Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” Jézus így válaszolt nekik: „Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!” Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták: ’Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat te előtted.’ Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem tá

Végül is mire jó ez az egész cölibátus dolog?

Kis tacskó voltam 2004. február 15-én, amikor elsőéves kispapként felkértek, hogy írjak egy cikket a cölibátusról a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hallgatók által szerkesztett újságjába. Akkor ilyen szépen gondoltam a dolgot: Gondolatok a cölibátusról "Nem mindenki érti meg ezt a dolgot." (Mt 19,11) "Fiam, itt az idő, hogy megnősülj! Miért nem keresel már magadnak valakit?" Ki az közülünk, akinek ismeretlenek ezek a gondolatok? Senki. Mindenki találkozott már ezekkel a közhelyekkel a házasság, a családalapítás kapcsán. Van valami ebben a gondolkozásban, ami megsért bennünket. Nem lehet azt mondani, hogy "eljött az ideje a házasságnak", mert ha így tennénk, akkor csak vakon engedelmeskednénk a kényszernek. Miért a házasságról kezdtem el beszélni, ha a cölibátus a témám? Azért, mert úgy gondolom, hogy a két életállapotot nem érthetjük meg egymás nélkül. Mindkettőnél a szabad, felelősségteljes elköteleződés van a középpontban. Mindkettőnél a

Melyik képességedre vagy a legbüszkébb?

Mindegyikünknek külön feladatot ad Márk evangéliuma 13,33-37 Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este vagy éjfélkor; kakasszóra vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok! Ezek az evangélium igéi! Kedves Testvérek! Az adventi időszak központi témája a várakozás, a remény felkeltése. Egyértelmű, hogy a középpontban az van, hogy várjuk a kis Jézus megszületését. Nagyon sok szemlélődési lehetőséget ad ez az időszak. Szemléljük a Szűzanyát, az ő hitét. Ugyanakkor szemléljük azt is, hogy az Úr második eljövetelére hogyan készít fel minket az evangélium. A mai evangéliumnak is a központi témája ez